Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw DLL Partners

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW DLL PARTNERS DZIUBANOWSKI LEŚNIEWSKI OSTOJSKI SP. J.
§ 1 ZAKRES


1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostaw (zwane dalej „Warunkami Sprzedaży i Dostaw”) stosuje się do wszelkich transakcji sprzedaży i dostaw realizowanych przez spółkę DLL Partners Dziubanowski Leśniewski Ostojski Spółka Jawna, Mikołaja Reja 8, 72-010 Police (zwaną dalej „DLL Partners”).

2. Wyłącza się stosowanie pomiędzy DLL Partners a Kupującym wzorców umów, ogólnych warunków zakupu oraz innych przyjętych i stosowanych przez Kupującego zasad zakupu towaru. W relacjach handlowych pomiędzy DLL Partners a Kupującym obowiązują zasady określone w niniejszych Warunkach Sprzedaży i Dostaw.

3. Uznaje się, że Kupujący zaakceptował niniejsze Warunki Sprzedaży i Dostaw w momencie przyjęcia oferty sprzedaży lub w przypadku złożenia oferty kupna przez Kupującego, trzy dni po otrzymaniu przez Kupującego potwierdzenia zamówienia od DLL Partners. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw mogą zostać przyjęte jedynie w całości, chyba że zostaną wprowadzone od nich odstępstwa w trybie określonym w ust. 4.

4. Dla swej ważności wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków Sprzedaży i Dostaw wymagają formy pisemnej z podpisami należycie upoważnionych przedstawicieli DLL Partners.

 

§ 2 OFERTY I ZAMÓWIENIA


1. Oferty sprzedaży towarów składane przez DLL Partners obowiązują przez okres 30 dni od daty otrzymania oferty przez Kupującego, chyba że w formie pisemnej uzgodniono inaczej.

2. Zamawianie towaru może mieć miejsce na piśmie, listem, faksem lub pocztą elektroniczną.
3. Składając zamówienie Kupujący zobowiązany jest przesłać DLL Partners następujące dokumenty:
1/ zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ewentualnie aktualny odpis z KRS,
2/ decyzję o nadaniu numeru NIP.

Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy Kupujących , którzy pozostają z DLL Partners w stałych stosunkach gospodarczych.
4. DLL Partners potwierdza przyjęcie zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wpływu zamówienia. Potwierdzenie odbywa się w drodze pisemnej, listem, faksem lub pocztą elektroniczną. W potwierdzeniu podaje się termin realizacji zamówienia.

 

§ 3 CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI


1. Towar fakturowany jest po aktualnie obowiązujących cenach, o ile inaczej nie ustalono na piśmie. Podane ceny są cenami netto. Ceny nie obejmują podatków i ceł, a także wszelkich kosztów załadunku i dostawy, jaki Kupujący musi ponieść. Wszystkie ceny obejmują standardowe opakowanie DLL Partners, załadunek w DLL Partners, ale nie obejmują wyładunku i przenoszenia u Kupującego. Inne opakowania wymagają uzgodnień i dopłaty.
2. Ceny towarów są cenami umownymi. DLL Partners zastrzega sobie prawo do zmiany cen w przypadku zmiany kursów walut, wzrostu cen surowców, zmian przepisów prawa oraz innych, na które DLL Partners nie ma wpływu.
3. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest w całości, bez potrąceń, roszczeń zwrotnych lub zatrzymania jakiejkolwiek jej części. Zapłata nastąpi w walucie wskazanej na fakturze. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłacenia za otrzymany towar w wyznaczonym terminie.
4. Termin płatności liczony jest od dnia wystawienia faktury. Jeżeli należność wynikająca z faktury nie została uregulowana w wyznaczonym terminie, DLL Partners jest uprawniony do:
- naliczania odsetek ustawowych,
- żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
Nie uregulowanie należności w uzgodnionym terminie upoważnia DLL Partners do przerwania dostaw towarów z już przyjętych do realizacji zamówień. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy DLL Partners.

 

§ 4 DOSTAWA TOWARU


1. DLL Partners zobowiązuje się dostarczyć towar na wskazane w zamówieniu miejsce. Jeżeli w zamówieniu nie wskazano miejsca dostawy, miejscem tym jest siedziba Kupującego.
2. Towar dostarczony zostanie transportem własnym, za pośrednictwem firm kurierskich, na koszt własny lub Kupującego. Sposób transportu zostanie określony w potwierdzeniu zamówienia bądź osobno, na piśmie. Szczegółowe regulacje dotyczące czasu dostarczenia przesyłki przez firmy kurierskie zawarte są w warunkach dostaw firm kurierskich realizujących dostawę. DLL Partners nie odpowiada za straty, szkody lub koszty (pośrednie i bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub opóźnień spowodowanych działaniem firmy kurierskiej.

 

§ 5 SIŁA WYŻSZA


1. W przypadku zwłoki w dostawie lub niemożności zrealizowania dostawy z powodu siły wyższej, Kupujący nie ma prawa dochodzić odszkodowania na żadnej podstawie.
2. Siła wyższa obejmuje, między innymi, strajki lub inne spory pracownicze, szkody spowodowane przez pożar lub powódź, wady lub opóźnienia dostaw realizowanych przez dostawców DLL Partners , zakazy importowe lub eksportowe, powszechny brak surowców niezbędnych do wykonania sprzedawanych produktów oraz wszelkie inne podobne okoliczności niezależne od DLL Partners.

 

§ 6 ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI


Wszystkie produkty pozostają własnością DLL Partners do czasu otrzymania za nie pełnej zapłaty.

 

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. DLL Partners ponosi odpowiedzialność gwarancyjną jedynie za wady tkwiące w dostarczonych przez siebie produktach na zasadach opisanych w niniejszych Warunkach. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
2. Wyłącza się rękojmię za wady sprzedanych produktów.
3. DLL Partners usunie wady sprzedanych produktów dostarczonych przez DLL Partners, w terminie nie dłuższym jak trzy miesiące od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej prawidłowo przez Kupującego. DLL Partners dołoży wszelkich starań, aby czas usuwania wad był jak najkrótszy. W ramach gwarancji DLL Partners może również, wedle własnego uznania, postanowić o wymianę produktu na nowy, jeżeli wady nie dadzą się usunąć, albo ich usunięcie wiązałoby się z nadmiernymi kosztami.
4. DLL Partners nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę towaru, jeżeli opóźnienie wynika z nieterminowego dostarczenia towarów do Zamawiającego przez firmę kurierską oraz w przypadku gdy, opóźnienie związane jest z wstrzymaniem wysyłki do Kupującego, z powodu nieuregulowanych przez Kupującego należności wynikających z zaległych faktur wystawionych przez DLL Partners.
5. DLL Partners nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami, a także w przypadku gdy szkody powstały w skutek błędów wykonawczych i projektowych Kupującego lub osób trzecich oraz w wyniku nie przestrzegania zaleceń i instrukcji DLL Partners.
6. Roszczenia wymienione w niniejszym paragrafie są jedynymi przysługującymi Kupującemu w ramach gwarancji.
7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną DLL Partners nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Kupującego koszty pierwszego odebrania i montażu oraz wszelkie inne koszty związane z zainstalowaniem wadliwego produktu. DLL Partners pokrywa jednak koszty powtórnego transportu naprawionego lub wymienionego towaru do Kupującego.

 

§ 8 REKLAMACJE


1. DLL Partners zapewnia sprzedaż produktów o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszych Warunków.

2. W momencie otrzymania produktów Kupujący ma obowiązek niezwłocznie zbadać dostarczone produkty i stwierdzić czy odpowiadają one zamówieniu i czy są wolne od wad. Jeśli DLL Partners nie otrzyma reklamacji na piśmie w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty dostawy, Kupujący traci prawo do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń dotyczących wad lub braków, które Kupujący byłby w stanie stwierdzić w wyniku właściwego zbadania produktów.

3. Klient powiadamia o ewentualnych wadach niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie siedmiu dni od ujawnienia się wady pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych. Reklamacje składane są listem poleconym, faxem lub elektronicznie. W przypadku reklamacji jakościowej Klient jest zobowiązany do dostarczenia próbek wadliwego towaru . Po otrzymaniu reklamacji (i próbek) DLL Partners ma prawo do zbadania wad lub uszkodzeń przez swoich pracowników lub powołanego wedle własnego uznania biegłego. Na rozpatrzenie reklamacji DLL Partners zastrzega sobie okres 3 tygodni licząc od daty otrzymania reklamacji oraz ewentualnych próbek, o których mowa wyżej.
4. Usunięcia wad lub wymiany produktu dokonuje jedynie DLL Partners po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. DLL Partners nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie wad przez Kupującego we własnym zakresie oraz nie zwraca poniesionych w związku z tym przez Kupującego kosztów.

 

§ 9 ZWROT TOWARÓW


1. Kupujący może zwrócić produkty w terminie 14 dni od daty zakupu tylko za oddzielnym porozumieniem na piśmie i z zastrzeżeniem uiszczenia opłaty w wysokości minimum 10% ceny zakupu brutto oraz tylko pod warunkiem, że produkty zostaną zwrócone na koszt Kupującego w stanie nieuszkodzonym i w oryginalnych opakowaniach. W przypadku zamówień specjalnych, tzn. produktów, które zostaną specjalnie wykonane na życzenie klienta opłata wyniesie 30% ceny zakupu brutto.

 

§ 10 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, WYCOFANIE


1. Rezygnacja przez Kupującego z zamówienia wymaga wyraźnej zgody na piśmie DLL Partners, przy czym w związku z przyjęciem rezygnacji z zamówienia Kupujący zobowiązuje się do zwrotu kosztów materiałów, płac i innych wydatków poniesionych na realizacje zamówienia.
2. Reklamacje Kupującego dotyczące jakości i ilości wyrobu itp. nie dają Kupującemu prawa do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy.
3. DLL Partners ma prawo wycofania się z zobowiązań w zakresie zamówień, jeżeli Kupujący wprowadzi DLL Partners w błąd w kwestii swojego stanu finansowego lub gdy stan finansowy Kupującego ulegnie znacznemu pogorszeniu.

 

§ 11 WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA I MIEJSCOWA WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 

1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby DLL Partners.
2. W sprawach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach stosuje się przepisy prawa polskiego.
3. W przypadku sprzedaży produktu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej wyłącza się stosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów.
Załącznik:
- parametry techniczne złączy światłowodowych.


Pliki do pobrania:

Oficjalny dystrybutor

EtherWAN

WIĘCEJ

Oficjalny dystrybutor

BELDEN

WIĘCEJ

NAJNOWSZY KATALOG
PRODUKTÓW

2015/2016

POBIERZ

OGÓLNE WARUNKI
SPRZEDAŻY I DOSTAW

DLL Partners

POBIERZ